Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego. Zawiera charakterystykę egzaminu (budowę arkusza, typy występujących w nim tekstów źródłowych i innych materiałów, typy i rodzaje zadań). Prezentuje przykładowe zadania dotyczące lektur, argumentacji i retoryki, nauki o języku, redagowania form użytkowych. Omawia kryteria oceniania zadań rozszerzonej odpowiedzi.

Cena: 80 zł
Liczba godzin: 6

Szkolenie jest prezentacją kilkunastu propozycji działań plastycznych i technicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem tanich materiałów lub surowców wtórnych.

Cena: 80 zł
Liczba godzin: 8

Kurs dla nauczycieli, którzy chcą pracować metodą projektu. Uczestnik szkolenia pozna projekt krok po kroku, dowie się, jakie są zalety pracy metodą projektową i na czym polega rola opiekuna projektu, otrzyma przykładową dokumentację projektową i instrukcje różnych projektów. Będzie tworzył własne instrukcje projektów.

Cena: 85 zł
Liczba godzin: 15

Kurs dla nauczycieli, którzy chcą, aby ich lekcje były ciekawsze, a uczniowie bardziej zaangażowani.

Cena: 85 zł
Liczba godzin: 10

Kurs zawiera materiały na temat sposobów poznawania uczniów i integrowania klasy, dbania o dobry klimat w grupie, wspierania i motywowania uczniów oraz współpracy z rodzicami.

Cena: 80 zł
Liczba godzin: 10

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, a takze dla nauczycieli wspomagających i asystentów uczniów z zespołem Aspergera. Zostały w nim omówione: funkcjonowanie dziecka z ZA, zagadnienia związane z diagnozą w kontekście etapów rozwojowych, wskazówki do pracy z dzieckiem na zajęciach z grupą i indywidualnych, możliwe formy wsparcia. Kurs został wzbogacony linkami do materiałów dodatkowych: filmów, stron internetowych, poradników.

Cena: 120 zł
Liczba godzin: 15

Jak funkcjonuje uczeń z ADHD? Co można zmienić w jego zachowaniu, a co trzeba zmienić w swoim podejściu do niego? Strategie i metody pracy podczas lekcji. Współpraca z rodzicami ucznia. Informacje na temat diagnozy i leczenia (gdzie szukać wsparcia?).

Cena: 100 zł.
Liczba godzin: 6

Szkolenie adresowane do wszystkich, którzy chcieliby poznać wykorzystanie platformy edukacyjnej w szkole.

Cena 80 zł
Liczba godzin: 15

Kurs dotyczący organizacji wycieczek szkolnych i innych form krajoznawstwa i turystyki. Uwzględnia przepisy prawa oświatowego, procedury, przykładowe dokumenty, np. regulaminy, określa zakres obowiązków kierownika i opiekunów wycieczek.

Cena: 90 zł


Pomiń aktualności

Aktualności

(Nie umieszczono jeszcze żadnych nowości)