Szkolenia doskonalące umiejętności wychowawcze i kompetencję w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kurs zawiera materiały na temat obowiązków wychowawcy, sposobów poznawania uczniów i integrowania klasy, wprowadzania zasad i uczenia ich przestrzegania, dbania o dobry klimat w grupie, wspierania i motywowania uczniów oraz współpracy z rodzicami.

Cena: 85 zł
Liczba godzin: 8

Kurs dla nauczycieli, którzy chcą, aby ich lekcje były ciekawsze, a uczniowie bardziej zaangażowani.

Cena: 85 zł
Liczba godzin: 5

Kompetencje uczestnika szkolenia:

  • rozumie pojęcia uwaga i koncentracja uwagi;
  • zna funkcje procesu uwagi;
  • wie, jak przebiega rozwój uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
  • rozumie problemy dzieci wynikające z trudności w skupieniu się;
  • wie, jakie mogą być przyczyny trudności w skupieniu się;
  • wie, co to jest syndrom ADD – jak go rozpoznać i jak pomóc dziecku;
  • zna reguły pracy z dziećmi, które mają problem ze skupieniem się;
  • zna ćwiczenia i zabawy wzmacniające koncentrację uwagi u dzieci.

Cena: 90 zł

Czas: 4 godziny

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, a takze dla nauczycieli wspomagających i asystentów uczniów z zespołem Aspergera. Zostały w nim omówione: funkcjonowanie dziecka z ZA, zagadnienia związane z diagnozą w kontekście etapów rozwojowych, wskazówki do pracy z dzieckiem na zajęciach z grupą i indywidualnych, możliwe formy wsparcia. Kurs został wzbogacony linkami do materiałów dodatkowych: filmów, stron internetowych, poradników.

Cena: 120 zł
Liczba godzin: 12.

Jak funkcjonuje uczeń z ADHD? Co można zmienić w jego zachowaniu, a co trzeba zmienić w swoim podejściu do niego? Strategie i metody pracy podczas lekcji. Współpraca z rodzicami ucznia. Informacje na temat diagnozy i leczenia (gdzie szukać wsparcia?).

Cena: 100 zł.
Liczba godzin: 6